PRIVĀTUMA POLITIKA

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
1.1. Šī konfidencialitātes politika ir daļa no OSMOZE SIA personas datu apstrādes noteikumiem un veido pamatu klienta līgumam par OSMOZE SIA vietņu izmantošanu - pirkumu noteikumiem. Šī konfidencialitātes politika attiecas uz tiešsaistes veikaliem (turpmāk tekstā - vietnēm), kurus pārvalda OSMOZE SIA. Šajā konfidencialitātes politikā ir aprakstīts, kādus datus OSMOZE SIA vāc un kādiem nolūkiem tos izmanto, kad Klients izmanto vietnes sniegtos pakalpojumus.
1.2. Šīs politikas mērķis ir regulēt klienta personas datu apstrādi OSMOZE SIA, nodrošinot Latvia Republikas likumu par personas datu aizsardzību (turpmāk tekstā - ADTAI) un Vispārējās personas datu aizsardzības regulas ( turpmāk tekstā - BDAR) Nr. 2016/679, citus tiesību aktus, citus likumus un tiesību aktus, kas regulē personas datu aizsardzību.
1.3. Katrai personai, kas izmanto OSMOZE SIA tīmekļa vietnes, bez ierunām ir jāievēro šī konfidencialitātes politika neatkarīgi no tā, vai viņi ir reģistrēti lietotāji vai arī, ja viņi izmanto vietni bez reģistrēšanās (turpmāk tekstā - Lietotājs). Katrai personai, kas reģistrējas Vietnē, ir jāizlasa šī konfidencialitātes politika, kā arī pirkšanas noteikumi un jāapņemas tos ievērot. Ja kāds no šīs politikas noteikumiem pārkāpj likumus vai citus tiesību aktus vai kāda iemesla dēļ daļēji vai pilnīgi ir nederīgs, tas neatceļ pārējos privātuma politikas noteikumus.
1.4. Lietotājam nav pienākuma sniegt OSMOZE SIA personisko informāciju, taču, ja Lietotājs to nav sniedzis, iespējams, ka viņš nevarēs iegādāties preces, un kopējais maksimālais kvalitātes līmenis netiks sasniegts. Bez pasūtījuma izpildei nepieciešamajiem datiem nav iespējams noslēgt preču pirkšanas un pārdošanas līgumu, jo OSMOZE SIA šādu pasūtījumu nevar izpildīt.
1.5. OSMOZE SIA var izmantot personas datus saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti šajā privātuma politikā, un gadījumos, kad ir nepieciešams ieviest vai aizstāvēt juridiskas prasības, izmantojot tiesas, administratīvu vai citu ārpus tiesas procesu. Personas datus OSMOZE SIA var apstrādāt arī gadījumos, kad tas ir nepieciešams saistoša juridiska pienākuma izpildei vai Lietotāja, vai citas fiziskas personas būtisko interešu aizsardzībai. Šī iemesla dēļ personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām interesēm, lai aizsargātu un nodrošinātu šīs personas, Lietotāja un citu personu tiesības.
1.6. Ja jums ir kādi jautājumi par mūsu privātuma aizsardzības noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pasta adresi, kas atrodama šīs vietnes sadaļās “Sazinieties ar mums” un / vai “Par mums”.
2. PERSONAS DATU APSTRĀDE
2.1. Personas datu apstrāde - ir ikviena darbība, kas tiek veikta ar Personas datiem: vākšana, reģistrēšana, uzkrāšana, glabāšana, klasificēšana, grupēšana, apvienošana, modificēšana (pievienošana vai labošana), nodrošināšana, publicēšana, izmantošana, loģiskas un / vai aritmētiskas operācijas, meklēšana, izplatīšana , iznīcināšana vai cita darbība, vai darbību kopums. Personas datus izmantot un pārvaldīt ir tiesīgi tikai Personāls un Pārvaldnieki, kuri pārzina OSMOZE SIA Personas datu apstrādes noteikumus un ir parakstījuši galvojumu un / vai vienošanos/ līgumu par personas datu apstrādes noteikumu ievērošanu.
2.2. Dati apstrādāti OSMOZE SIA. Personas dati - attiecas uz jebkuru informāciju, kas attiecas uz fizisku personu - datu subjektu, kura identitāte ir zināma, vai kuru var tieši vai netieši identificēt, izmantojot informāciju, kas attiecas uz personu (turpmāk - dati):
- tās ierīces IP, no kuras tiek izveidots savienojums, informācija par klienta izmantoto pārlūku, pārlūka saturu un universālajām adresēm (URL), kuras tiek savienotas, savienojumu datums un laiks, vārds, uzvārds, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, maksājuma informācija, informācija par nopirktajām precēm, cena, pirkumu un darbību vēsture, saziņa ar OSMOZE SIA, informācija, kas saņemta, izveidojot savienojumu ar Google un Facebook.
- Ja esat pieslēdzies, izmantojot mobilās ierīces, vietnes izmantošanas ietvaros tiek reģistrēti arī šādi žurnāla faili: mobilās ierīces un ražotāja modelis, un mobilās ierīces izmantotā operētājsistēma (iOS, Android).
- ja preces sūta / saņem / atsauc trešās personas, tiek apkopota un apstrādāta pamatinformācija par personām, kuras preces saņem. Lietotājs var norādīt trešo personu, kura izņems / saņems iegādātās preces, ja šī persona ir devusi viņu piekrišanu. Iesniedzot mums informāciju par trešajām personām, kuras saņem / atsauc preces, Lietotājs apliecina, ka tām ir šādu personu piekrišana sniegt, izmantot un apstrādāt savus personas datus,
2.3. Bez nepārprotamas Lietotāja atļaujas mēs neizmantojam šajā privātuma politikā norādītos personas datus, jo īpaši IP adresi, ja vien šāda izmantošana nav nepieciešama mūsu pakalpojumiem un (vai) drošības apsvērumu dēļ, jo īpaši kibernoziegumu nolūkos. uzbrukumiem, piemēram, datu vākšanai vai pakalpojumu bloķēšanas novēršanai un neatļautu programmu novēršanai.
2.4. Datu vākšanas, izmantošanas un apstrādes mērķi un veidi. Savāktajiem personas datiem jābūt precīziem, piemērotiem un tikai tāda apjoma, kāds nepieciešams, lai tos varētu savākt un turpmāk apstrādāt. OSMOZE SIA apstrādā datus automātiski, tas nozīmē, ka tie pilnībā vai daļēji apstrādā datus, izmantojot automātiskos rīkus.
Personas datu vākšanas veidi: OSMOZE SIA saņem personas datus tieši no Lietotāja (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi un citus), daļa datu (piemēram, IP, pārlūkošanas URL adreses un tamlīdzīgi) tiek savākti, kamēr Lietotājs izmanto sakarus un citus tehniskus pasākumus (datoru, mobilo tālrunis un citas ierīces), veicot darbības OSMOZE SIA vietnē (piemēram, pirkumi, maksājumi, saziņas vēsture un tamlīdzīgi).
Personas datu apstrādes mērķi:
- klienta identifikācija;
- pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās informācijas nosūtīšana;
- pārdošana tiešsaistē;
- tiešais mārketings;
- strīdu izšķiršana, noteikumu un tiesību piemērošana un aizstāvēšana;
- vietnes izmantošanas analīze un novērtēšana, lai pastāvīgi uzlabotu produktus un pakalpojumus;
- Vietnes drošība, aizsargāti dati un kibernētiskie uzbrukumi un citu Vietnes integritātes apdraudējumu novēršana;
- citi likumīgi mērķi, kas noteikti pirms datu vākšanas.
2.5. OSMOZE SIA var pieņemt darbā ārējus pakalpojumu sniedzējus par konkrētiem pakalpojumiem. Šie pakalpojumu sniedzēji veic datu apstrādes procedūras OSMOZE SIA vārdā un saskaņā ar OSMOZE SIA norādījumiem. OSMOZE SIA izturas pret trešajām personām, kuras uzmanīgi un atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem apstrādā personas datus. Šīs procedūras ietver: -
tehniskās infrastruktūras nodrošināšana vietnēs un vietējos serveros;
- piegādes pakalpojumu sniegšana;
- lietošanas analīze;
- klientu apkalpošana un vaicājumu apstrāde;
- maksājumu apstrāde un droša rēķinu izrakstīšana
- Vietnes uzturēšana un drošība.
2.6. Personas datu glabāšanas ilgums. Personas dati tiek apstrādāti ne ilgāk, kā tas nepieciešams, un tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams preču pirkšanas un pārdošanas līguma izpildei. Personas dati, kas apstrādāti ar Lietotāja piekrišanu, tiek lietoti un glabāti līdz Lietotāja piekrišanas atsaukšanas datumam vai divus gadus pēc pēdējās kompānijas pakalpojumu izmantošanas reizes. Visos gadījumos personas dati tiek glabāti ne īsāk, nekā to pieprasa mūsu darbību reglamentējošie tiesību akti. Ja Personas dati vairs nav nepieciešami apstrādei, tie tiek iznīcināti, izņemot tos, kas likumā noteiktajos gadījumos jānodod valsts arhīvos.
3. DATU SUBJEKTU TIESĪBU ĪSTENOŠANA
3.1. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā :
- informēt par datiem, kurus mēs apstrādājam, un pieprasīt šo datu kopiju (tiesības būt informētiem) par visiem datiem, kurus Lietotājs aktīvi sniedz OSMOZE SIA vietnē, papildus dati ir atrodami arī viņu kontā;
- palūgt mums labot nepareizus datus un aizpildīt trūkstošos datus (tiesības uz labošanu), visus datus, kas mums aktīvi tika piegādāti vietnē, jebkurā laikā var mainīt arī kontā (izņemot nosūtītos un saņemtos ziņojumus);
- pieprasīt datu dzēšanu (tiesības uz dzēšanu);
- pieprasīt ierobežot Datu apstrādi, ja tā atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem (tiesības ierobežot apstrādi);
- ja tiek izpildīti likumā noteiktie kritēriji, tiesības saņemt iesniegtos datus lasāmā un strukturētā formā, ko varētu dot citam datu apstrādātājam vai, kad tas ir tehniski iespējams, atļaut, ka tos dotu OSMOZE SIA (tiesības uz datu pārnesamību);
- iegūt pilnībā automatizētas lēmumu pieņemšanas, kas nav balstītas uz apstrādi, ietekmē, ja vien nav izpildīti likumos noteiktie nosacījumi šādai lēmumu pieņemšanai
- kā arī izņēmuma gadījumos ir tiesības atteikties no likumā noteiktās datu apstrādes. Ja dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, atteikties no šādas apstrādes (tiesības atteikt).
- kā arī tiesības jebkurā laikā atcelt jebkuru līgumu, ko viņi noslēdza, reģistrējoties vai izmantojot OSMOZE SIA pakalpojumus. Šāda atcelšana neietekmēs datu apstrādes likumību, kas veikta līdz atcelšanai un balstīta uz sniegto piekrišanu.
- spēt atteikt piekrišanu jaunumu saņemšanai, mainot Vietņu klienta konta iestatījumus, turklāt saņemtā jaunuma beigās viņi var nospiest saiti “Atteikties no abonēšanas”.

3.2. Personas datu apstrādes pieprasījumu iesniegšana. Pieprasījumus var iesniegt šādos veidos: -
klienta personīgajā kontā šajā vietnē;
- nosūtot pieprasījumu uz e-pastu, kas norādīts šīs vietnes sadaļā “Kontakti” un / vai “Par mums”.
- ierodoties OSMOZE SIA tirdzniecības vietās.
3.3. Uzņēmums nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, informē Datu subjektu, ja ir veikta personas datu labošana vai iznīcināšana.
3.4 Uzņēmums nodrošina arī visas citas personas datu subjektu tiesības, garantijas un intereses, kuras garantē Latvia Republikas likumi un citi tiesību akti. Neskatoties uz citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, Lietotājam ir arī tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību kārtības uzraudzības iestādēm.
4. PERSONAS DATU NODOŠANA
4.1. Personas datus drīkst sniegt tikai tiem Datu saņēmējiem, ar kuriem Uzņēmums ir noslēdzis attiecīgus līgumus par Personas datu pārsūtīšanu / sniegšanu, un Datu saņēmējs nodrošina nodoto Personas datu atbilstošu drošību. Personas datus var nodot trešajām personām arī citos gadījumos un kārtībā, kas noteikta Latvia Republikas likumos un citos tiesību aktos.
4.2. Noteiktos apstākļos OSMOZE SIA ārējo pakalpojumu sniedzējiem var tikt piešķirta piekļuve lietotāju personas datiem, bet tikai noteiktiem datu apstrādes mērķiem. Saskaņā ar vienošanos šādām trešajām personām ir pienākums nodrošināt, ka viņu datu aizsardzības līmenis ir līdzvērtīgs tam, ko garantē OSMOZE SIA un piemērojamie tiesību akti.
4.3. Daži no šiem pakalpojumu sniedzējiem var atrasties valstīs ārpus ES / EEZ, kuru datu aizsardzības līmeni saskaņā ar ES / EEZ standartiem var uzskatīt par nepietiekamu. OSMOZE SIA apņemas noslēgt attiecīgus līgumus (vai kā citādi drošas garantijas) ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem, kas garantē personas datu aizsardzību, saskaņā ar piemērojamām prasībām.
4.4. OSMOZE SIA ir juridisks pienākums sniegt personas datus un / vai datus par tīmekļa vietnes izmantošanu valsts vai uzraudzības institūcijām tādā mērā, lai nepieļautu risku sabiedrībai un sauktu pie atbildības par noziegumiem.
4.5. Visos citos gadījumos dati tiek nodoti trešajām personām, ja ir saņemta Lietotāja piekrišana / atļauja vai Lietotājs ir nodrošinājis trešajām personām piekļuvi saviem datiem.
5. DROŠĪBA
5.1. Piekļuvi lietotāja kontam aizsargā lietotāja ievadīta parole. Lietotājam nav tiesību atklāt savu paroli trešajām personām, un pēc tam, kad viņš ir beidzis izmantot vietni, viņam ir jāiziet no konta, it īpaši, ja viņš izmanto publisku datoru. Lietotājs tiek brīdināts, ka datu pārsūtīšana internetā (piemēram, pa e-pastu) ne vienmēr ir pilnīgi droša, un nav iespējams nodrošināt, ka trešās personas ar tām nesavienojas.
5.2. OSMOZE SIA veic visus nepieciešamos tehniskos un administratīvos drošības pasākumus, lai aizsargātu datus no neatļautas pazaudēšanas un piekļuves, kā arī no neatļautas mainīšanas, izpaušanas vai dzēšanas. Piekļuve patērētāju datiem tiek piešķirta tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams šajā datu aizsardzības politikā aprakstītajiem mērķiem.
6. SĪKDATŅU POLITIKA
6.1. Kad Lietotājs apmeklē vietnes vai izmanto tās, kā arī izmanto OSMOZE SIA pakalpojumus vai ziņojumapmaiņas kanālus, OSMOZE SIA vai tā kvalificēti pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkfailus. Sīkdatnes palīdz ātrāk un uzticamāk pasniegt saturu. Tie ir mazi teksta faili, kas vietnes pārlūkošanas laikā tiek lejupielādēti lietotāja ierīcē. Parasti sīkdatnēs netiek glabāta informācija, kas varētu identificēt Lietotāju, bet personiskā informācija, kuru apstrādā OSMOZE SIA, varētu būt saistīta ar informāciju, kas saņemta un glabāta sīkdatnēs.

6.2. Sīkdatņu veidi, lietošanas un pārvaldības režīmi.
- funkcionālie sīkfaili - tie ļauj pārlūkot vietni un izmantot tās funkcijas (piemēram, funkcija “pievienot grozam”). Šīs ir obligātās sīkdatnes, no kurām nevar atteikties. Tātad, lai vietni būtu vieglāk izmantot, ir nepieciešami sīkfaili, lai aktivizētu galvenās funkcijas, piemēram, lapu pārlūkošanu un piekļuvi drošām vietnes lapām. Bez šiem sīkfailiem vietne nedarbosies pareizi.
- analītiskās sīkdatnes - ļauj mums novērtēt un analizēt, kā klienti izmanto vietni, lai uzlabotu tās veiktspēju un iepirkšanās pieredzi, šīs sīkdatnes, vāc anonīmu informāciju un ziņo par apmeklētāju uzvedību vietnē.
- sīkfaili, kas atceras patērētāju vēlmes - pārlūkojot vai pērkot šos sīkfailus, tiek atcerētas izvēles, un tas nodrošina vienmērīgāku pirkšanas procesu, kas ir vairāk pielāgots. Iestatījumu sīkdatnes atceras informāciju, no kuras atkarīga vietnes izturēšanās un izskats, piemēram, izvēlētā valoda vai reģions, kurā atrodas Lietotājs.
- mērķauditorijas atlase vai reklāmas sīkdatnes - tiek izmantotas, lai sniegtu pielāgotus reklāmas piedāvājumus, kā arī ierobežotu reklāmas, lai Lietotājs tos redzētu tikai noteiktu reižu, un tas palīdz izmērīt reklāmas kampaņu efektivitāti.
- neklasificēti sīkfaili ir tādi sīkfaili, kuru klasifikācija tiek veikta kopā ar atsevišķiem sīkfailu piegādātājiem.(6.3.) Ja vien šajā datu aizsardzības politikā nav norādīts citādi, nepieciešamās sīkdatnes ir būtiskas vietnes funkcionalitātei un darbībai. Tas ietver sīkdatnes, kas ļauj lietotājam reģistrēties drošā Vietnes daļā, iegādāties produktu vai izmantot tiešsaistes norēķinu sistēmu. Lielākā daļa sīkfailu no Lietotāja ierīces tiek izdzēsti pēc Lietotāja pārlūka sesijas beigām. OSMOZE SIA izmanto vajadzīgajos sīkfailos saglabāto informāciju, lai sniegtu vēlamos pakalpojumus un funkcijas.
6.4. Kad lietotājs piesakās vietnē, tiek parādīts sīkfailu ziņojums un tiek parādīts pieprasījums atļaujai sīkdatņu glabāšanai lietotāja ierīcē. Informācija no sīkdatnēm tiek izmantota vietnes pielāgošanas uzlabošanai un reklāmas pielāgošanai Lietotāja vajadzībām. Ja lietotājs dod atļauju sūtīt mārketinga ziņojumus, šī informācija tiek izmantota, lai piedāvātu personalizētu mārketinga informāciju (mērķauditorijas sīkdatnes).
6.5. Ja Lietotājs turpina izmantot vietni pēc sīkfaila parādīšanas, tiek uzskatīts, ka Lietotājs piekrīt, ka sīkdatnes tiks izmantotas iepriekšminētajiem mērķiem.
6.6. Lietotājs var konfigurēt savu pārlūkprogrammu atteikt dažus vai visus sīkfailus vai likt viņiem pieprasīt atļauju pirms to pieņemšanas. Daudzas pārlūkprogrammas ļauj jums atcelt vai noņemt sīkfailus. Šīs darbības atšķiras atkarībā no konkrētā pārlūka un tā atbilstošās versijas. Atsakot sīkdatnes, dažu pakalpojumu funkcionalitāte var tikt ierobežota. Ja lietotājs izveido savienojumu ar vietni, izmantojot vairākas ierīces (piemēram, viedtālruni, planšetdatoru, datoru utt.), Viņam jāpārliecinās, ka katras ierīces pārlūks ir konfigurēts sīkfailu preferencēm.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

OSMOZE SIA pastāvīgi attīsta pakalpojumus, tāpēc viņiem ir tiesības jebkurā laikā mainīt šo privātuma politiku saskaņā ar likumu. Visas izmaiņas nekavējoties tiks publicētas vietnē.